sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
CTY Bao Bì Xanh Bình Dương
0274.651.2110 -

Ms. Mai Thi Thu Ngàn
GĐ Kinh Doanh - 0395 347 000

Thanh nẹp giấy

THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC
THANH V NẸP GÓC

Ống giấy

Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy

Thùng carton

Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton

Pallet giấy

Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy

Tấm lót pallet

Tấm lót pallet
Tấm lót pallet
Tấm Lót Pallet
Tấm Lót Pallet
Tấm Lót Pallet
Tấm Lót Pallet
Tấm Lót Pallet
Tấm Lót Pallet

Tấm lót carton

Tấm lót carton
Tấm lót carton
Tấm lót carton
Tấm lót carton

PU Foam

PU Foam
PU Foam
PU Foam
PU Foam
PU Foam
PU Foam
PU Foam
PU Foam

Túi nilon

Túi HDPE
Túi HDPE
Túi HDPE
Túi HDPE
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi PA
Túi PA
Túi PA
Túi PA
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP